Бидний үйлчилгээ

Аутсорсингийн үйлчилгээ

“ТЕРАБИТ НЕТ” ХХК нь мэдээллийн технологийн аутсорсингийн иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд байгууллагын хэрэгцээнд нийцэх өргөн хүрээг хамардаг. Үүнд:

✓ Мэдээллийн технологийн инженер:

Бүх байгууллагад мэдээллийн технологийн чадварлаг инженер хайж олох, барьж тогтоох нь бэрхшээлтэй байдаг. Манай мэдээллийн технологийн инженерийн үйлчилгээ нь тодорхой шаардлагад нийцсэн мэргэшсэн, туршлагатай боловсон хүчнээр хангах шийдлийг санал болгодог. Харилцагчийн төсөлд шаардлагатай түр хугацааны болон урт хугацааны бизнесийн хэрэгцээг хангахуйц мэдлэг, ур чадвартай инженерээр хангаж онлайн болон онсайт хэлбэрээр хамтран ажилладаг.

✓ Сүлжээний менежмент:

Нарийн зохион байгуулалттай сүлжээг удирдах нь төвөгтэй ба цаг хугацаа их шаарддаг. Манай сүлжээний менежментийн үйлчилгээ нь хяналт, суурилуулалт, тохиргоо хийх зэрэг ажлуудыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж танай байгууллагын сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангана.

✓ Систем болон программын дэмжлэг үзүүлэх:

Систем болон программын дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ нь тухайн байгууллагын үндсэн болон дэд системүүдэд өдөр тутмын арчилгаа, хяналт сайжруулалт, шинэчлэлт зэргийг хариуцахаас гадна, алдаа дутагдлыг илрүүлж засах, асуудлыг шуурхай шийдвэрлэн ажилладаг. Бид мэдээллийн технологийн орчны тогтвортой, аюулгүй, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд зайнаас болон биечилсэн гэх мэт олон төрлийн сувгаар ажиллаж байна.

✓ Мэдээллийн аюулгүй байдлын үйлчилгээ:

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь орчин цагт хамгийн чухал асуудлын нэг болсон. Бид байгууллагын кибер аюулгүй байдлыг үнэлэх, халдлагыг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, ослын үеийн хариу арга хэмжээ, мэдээллийг хамгаалах зэрэг эрсдэлийг бууруулж эмзэг байдлаас хамгаалах иж бүрэн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.

Бусад үйлчилгээ